Privacyreglement

Voor een goede dienstverlening zijn uw persoonsgegevens onmisbaar. Zonder deze kunnen wij ons werk ten behoeve van u niet goed verrichten. Deze gegevens, verzamelen, gebruiken en bewaren we. Binnen welke regels wij dit doen beschrijven wij hieronder. Wij volgen hierbij de regels van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Persoonsgegevens die wij vastleggen

Wij gebruiken uw gegevens alleen met het doel om de afspraken tussen u en de stichting vast te leggen over wat u van ons als stichting wel en niet mag verwachten en wat wij van u als onze cliënt mogen verwachten. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens gebruiken als wij als stichting namens u contact hebben met schuldeisers of andere relevante partijen. Het gebruik van deze gegevens geschiedt altijd vooraf in overleg met u en met uw schriftelijke toestemming. Die toestemming kunt u te allen tijde intrekken, waarbij u zich ervan bewust moet zijn dat eenmaal verstrekte informatie niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

De gegevens die wij opslaan van u en, indien nodig die van de overige gezinsleden, zijn uw:

  • naam;
  • geboortedatum;
  • adres en woonplaats;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;

De stichting slaat alleen met uw — of die van eventuele betrokkenen — toestemming persoonsgegevens op. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld of zonder toestemming gegevens hebben verzameld bijvoorbeeld minderjarigen of wilsonbekwamen, neem dan contact met ons op via info@sshb.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

2. Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U kunt te allen tijde de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt inzien. Ook kunt u ze wijzigen of verzoeken om die te verwijderen. Als de Stichting van oordeel is dat we bij het verwijderen van gegevens ons werk niet meer adequaat kunnen uitvoeren, laten wij u dat duidelijk weten en zou dit kunnen leiden tot het beëindigen van de overeenkomst tussen u en de stichting. Indien u inzage in uw gegevens wilt, kunt u schriftelijk of via een e-mail hiertoe een verzoek indienen. Dit verzoek wordt binnen een termijn van vier weken behandeld en beantwoord.

3. Toegang tot uw persoonsgegevens

Uw (persoons)gegevens zijn alleen toegankelijk voor de coördinator, assistent-coördinator en de aan u toegewezen buddy’s. Zij hebben deze toegang tot uw gegevens omdat zij gedurende het traject een dossier bijhouden waarin zij zaken bijhouden, zoals gemaakte afspraken, memo’s etc.

4. Geheimhouding

Alle betrokkenen bij de Stichting (bestuur, coördinator en buddy’s) zijn contractueel tot geheimhouding verplicht over hetgeen met haar/hem met betrekking tot het begeleidingstraject bekend is of wordt over personen. Die geheimhouding houdt niet op als de overeenkomst met u als hulpvrager beëindigd is. Wat betreft het bestuur: in voorkomende gevallen, zoals bij een klachtenprocedure, kan het nodig zijn dat het bestuur inzage krijgt in uw persoonlijke gegevens. Dit wordt van tevoren met u besproken en hiervoor dient u ook schriftelijk toestemming te geven. U hebt het recht dit te weigeren. In dat geval zal de klacht niet behandeld kunnen worden en wordt het begeleidingstraject beëindigd en worden uw gegevens vernietigd.

5. Beveiliging

De Stichting beveiligt uw gegevens goed. Alle gegevens zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. Wij ondernemen direct actie mocht er iets misgaan. Hierbij hoort dat coördinator en buddy dit melden aan zowel u als aan het bestuur. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot een jaar na afronding van het begeleidingstraject. Wij bewaren die gegevens gedurende dat jaar om eventuele nazorg te kunnen verlenen. Na afloop van dat jaar worden uw gegevens (digitaal) vernietigd. Indien u wenst dat uw gegevens eerder worden vernietigd kunt u hiertoe schriftelijk of via een e-mail een verzoek indienen. Dit verzoek wordt binnen vier weken in behandeling genomen. Bij langdurige trajecten verwijderen wij van tijd tot tijd gegevens die niet meer nodig zijn.

7. Klachten

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.